ติดต่อเรา

 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 02-6692560
 wmsc.1460@gmail.com
 02-2431098, 02-2436956
 http://wmsc.rid.go.th